• environmentálny audit, vyhodnotenie existujúceho stavu v nadväznosti na legislatívne požiadavky a návrh opatrení na prípadné zlepšenie
 • zabezpečenie súhlasov a povolení v súlade so zákonom o odpadoch
 • zabezpečenie registrácie pre činnosť obchodníka a sprostredkovateľa v súlade so zákonom o odpadoch
 • vypracovanie dokumentov v súlade so zákonom o odpadoch – prevádzkový poriadok, technologický reglement, havarijný plán, identifikačné listy nebezpečných odpadov a spracovanie ohlásení
 • vypracovanie havarijných plánov v súlade so zákonom o vodách
 • spracovanie dokumentácie v súlade so zákonom o ovzduší
 • ročné hlásenie - výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
 • konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia
 • komplexný outsourcing služieb v oblasti životného prostrediaKontaktujte nás

  OBCHODNÉ ODDELENIE

 • Milan Kašný - obchodný riaditeľ
 • E-mail: kasny@aksgroup.sk
 • Telefón: +421 948 114 650


 • Michal Karban - obchodný zástupca
 • E-mail: karban@aksgroup.sk
 • Telefón: +421 948 300 078


 • Obchodný zástupca Žilina
 • E-mail: obchodza@aksgroup.sk
 • Telefón: +421 948 293 600

TECHNICKÉ ODDELENIE