• environmentálny audit, vyhodnotenie existujúceho stavu v nadväznosti na legislatívne požiadavky a návrh opatrení na prípadné zlepšenie
  • zabezpečenie súhlasov a povolení v súlade so zákonom o odpadoch
  • zabezpečenie registrácie pre činnosť obchodníka a sprostredkovateľa v súlade so zákonom o odpadoch
  • vypracovanie dokumentov v súlade so zákonom o odpadoch – prevádzkový poriadok, technologický reglement, havarijný plán, identifikačné listy nebezpečných odpadov a spracovanie ohlásení
  • vypracovanie havarijných plánov v súlade so zákonom o vodách
  • spracovanie dokumentácie v súlade so zákonom o ovzduší
  • ročné hlásenie - výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
  • konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia
  • komplexný outsourcing služieb v oblasti životného prostredia