Rozhodnutia a potvrdenia pre nakladanie s odpadom
Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov
a) Registrácia nebezpečné odpady

Súhlas na prepravu ostatného odpadu
b) Registrácia ostatné odpady

Súhlas na zhodnotenie odpadu mobilným zariadením
a) Zhodnotenie mobilným ORL
b) Rozšírenie súhlasu
c) Predĺženie súhlasu mobilné ORL
d) Rozhodnutie mobilné ORL
e) Súhlas na zhodnotenie odpadu mobilným zariadením

Súhlas na zhodnotenie odpadu mobilným zariadením MOOS
a) Zhodnotenie MOOS
b) Predĺženie súhlasu MOOS
c) Rozšírenie povolenia MOOS
d) Predĺženie súhlasu MOOS

Ostatné doklady
a) Doklad o registrácii COLTR155ZA-SK
b) Registrácia na činnosti podľa § 98

ISO dokumenty
a) Politika systémov manažérstva

ISO Cetrifikáty

Na stiahnutie